Sq:Gramps 5.1 Wiki Manual - Keybindings

From Gramps
Jump to: navigation, search
Paraprak Indeks Tjetri

Kjo pjesë e shtuar rradhit lidhjet e tasteve që mund t'i përdorni në dialogjet e Gramps, pra për të shmangur përdorimin e miut.

Pamjet e listës

Lidhjet e përbashkëta

Lidhjet në vijim janë të mundshme në të gjitha pamjet.

Tasti Funksioni
<CTRL>N Ndryshon pamjen në pamje tjetër
<CTRL>P Ndryshon amjen në pamjen e mëparshme
<CTRL>B Hap shtresën shënimit
<Shift><Ctrl>B Organizo shenjat e referimit
<Ctrl>D Shti artikullin e përzgjedhur si një shenjë referimi
<Ctrl>H Hap dialogun Zhbëj historinë
<ALT>Shigjeta e majtë Zhvendos në artikullin e mëparshëm në histori
<ALT>Shigjeta e djathtë Zhvendos në artikullin tjetër në histori

Të gjitha lidhjet e pamjeve të listës

Lidhjet në vijim janë të mundshme në të gjitha pamjet e listës: Njerëz, Lista familjare, Ngjarje, Burime, Vende, Media, Depo dhe Pamja e shënimeve.

Tasti Funksion
Enter Rdakton artikullin e përzgjedhur nga lista
<Ctrl>Insert Shton një artikull të ri në bazën e të dhënave
<Ctrl>Delete Heq artikullin e përzgjedhur nga lista

Lidhjet e Pamjes së njerëzve

Tasti Funksioni
Enter Zgjeron dhe fsheh të hyra të mbiemrit të përzgjedhur

Redaktuesit

Lidhjet e Skedës së redaktuesit

Këto lidhje funksonojnë faqet e skedave të redaktuesve (pra jo në emërtimet e skedave!, shtyp skedën në emërtim për të lëvizur përmbajtjen e faqes së skedës).

Tasti Funksioni
Enter Veprim i njejtë si kur është edhe butoni Redakto
Insert Veprim i njejtë si kur është edhe butoni Shto
Delete Veprim i njejtë si kur është edhe butoni Largo
CTRL+O Veprim i njejtë si kur është edhe butoni Ndaj
ALT+Shigjeta e majtë Ndryshon faqen e skedës në faqen e skedës majtas
ALT+Right arrow Ndryshon faqen e skedës në faqen e skedës djathtas
Tasi i miut Funksioni
Klik i djathtë Thërret një paraqitje të konteksiti
Klik i dyfishtë Veprim i njejtë si kur është edhe butoni Redakto
Klik i mesëm Veprim i përbashkët që nuk është i njejtë si butoni për redaktim. Sh: në skedën e Fëmijës së redaktuesit familjarë, redakto fëmijë

Redaktuesit bindings

These bindings work on Editors by activating focus or by changing state of toggle buttons (Accessibility).

Key Function
Ctrl+P Change the privacy status.
Ctrl+D Call the Date editor (if present).
Ctrl+A Activate the Add button (if present).
Ctrl+E Activate the Edit button (if present).
Ctrl+S Activate the Select button (if present).
Ctrl+F Activate the Father button (if present).
Ctrl+M Activate the Mother button (if present).
Paraprak Indeks Tjetri


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions