Nl:Gramps 5.1 Handboek - Verslagen - deel 2

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende

Terug naar verslagenoverzicht.

Dit deel beschrijft de vervangingswaarden die in de verschillende verslagen die beschikbaar zijn in Gramps, kunnen gebruikt worden.

Vervangingswaarden

Vele grafische verslagen laten toe om de getoonde informatie aan uw wensen aan te passen. Veranderlijke vervangingen worden gebruikt om gegevens weer te geven met bepaalde symbolen.

Voorbeeld: Getoond als: (de persoon leeft nog)
$n
b. $b{ te $B}
o. $d< te >$D
Peeters, Joannes Lucas
b. 24/05/1902 te Brussel, België
o.

1 Een lijst van alle beschikbare variabelen (De vervangingssleutels) volgt. Indien u namen, datums of informatie over locaties anders wenst weer te geven, kunt u formaattekens gebruiken.
2 Er zijn tevens controle variabelen om speciale lettertekens weer te geven (zoals een dollar-teken).
3 U kunt ook groepen gebruiken om weergave-informatie te rangschikken. Lijn 2 in het bovenstaande voorbeeld gebruikt een groep om 'te' enkel weer te geven wanneer de geboortelocatie gekend is.
4 Samen met gebeurtenissen kunt u bijna alles afdrukken.
5 Tenslotte zijn er scheidingstekens om u het leven makkelijker te maken. Lijn 3 in het voorbeeld gebruikt dit om 'te' af te drukken enkel als zowel de geboortedatum als geboorteplaats gekend zijn.


De Vervangingssleutels

Persoonlijke variabelen Huwelijksvariabelen
$n Naam van de persoon $s Naam van de echtgeno(o)t(e) van de persoon
$i Gramps-id van de persoon. $j Gramps-id van het huwelijk.
$b Geboortedatum $m Huwelijksdatum van de echtgenoten.
$B Geboorteplaats van de persoon. $M Plaats van het huwelijk van de persoon en zijn echtgeno(o)t(e).
$d Overlijdensdatum van de persoon. $v De datum van de scheiding van de persoon en zijn echtgeno(o)t(e).
$D Plaats van overlijden van de persoon. $V Plaats van de scheiding van de persoon en zijn echtgeno(o)t(e).
$a Persoonskenmerk.

zie kenmerken voor meer info.

$u Huwelijkskenmerk.

zie kenmerken voor meer info.

$e Gebeurtenisinformatie van een persoon.

Zie gebeurtenissen voor meer info.

$t Gebeurtenisinformatie van het huwelijk.

Zie gebeurtenissen voor meer info.

Alle huwelijksvariabelen zijn op de voornaamste partner gebaseerd. Indien de persoon nooit gehuwd was, dan tonen de variabelen niets.


Standaard weergaveformaten

$n $s Namen worden getoond zoals vastgelegd in het 'naamformaat' in de 'Weergave'-tab in de Gramps-voorkeuren
$B $D $M $V Locaties worden standaard weergegeven met de locatietitel
$b $d $m $v Datums worden getoond zoals vastgelegd in het 'datumformaat' in de 'Weergave'-tab in de Gramps-voorkeuren
$e $t Voor gebeurtenissen wordt de beschrijving standaard weergegeven

Niet meer gebruikte variabelen

Sommige van de vroegere variabelen worden nu niet meer gebruikt. De formaattekens vervangen deze oude variabelen. Hier volgt nog een lijst van deze variabelen:

oude variabele hoe nu weergeven wat wordt er weergegeven
$f $n Naam - zoals in voorkeuren -- naamweergave
$n $n(g f) Naam - Voornaam Familienaam
$N $n(f, g) Naam - Familienaam, eigennaam (let op de expliciete komma)
$nC $n(g F) Naam - Eigennaam familienaam in HOOFDLETTERS
$NC $n(F, g) Naam - Familienaam in HOOFDLETTERS, eigennaam
$by $b(yyyy) Geboortedatum, enkel het jaar
$dy $d(yyyy) Overlijdensdatum, enkel het jaar
$my $m(yyyy) Huwelijksdatum, enkel het jaar
$p $s Naam van voornaamste partner zoals opgegeven in voorkeuren -- naamweergave
$s $s(g f) Naam voornaamste partner - Voornaam familienaam
$S $s(f, g) Naam voornaamste partner - Familienaam, voornaam
$sC $s(g F) Naam voornaamste partner - Voornaam familienaam in HOOFDLETTERS
$SC $s(F, g) Naam voornaamste partner - Familienaam in HOOFDLETTERS, voornaam

Formaattekens

Formaattekens worden gebruikt om namen en datums op een andere manier dan vastgelegd in de voorkeuren, weer te geven. Hier volgt de syntax van een formaatteken:

$ sleutel (formaatteken)

   waarbij:   sleutel  een van volgende lettertekens kan zijn: 'nsijbmBMdvDVauet'

Een formaatteken is een tekst, een scheidingsteken of een formaat om de informatie over een persoon weer te geven. De formaatcode wordt hieronder uitgelegd.

Naamformaten

Voor namen ($n $s) kunt u een van volgende formaatcodes gebruiken om namen anders weer te geven.

t Titel f Voornaam
x Gebruikelijk naam. Roepnaam indien die beschikbaar is, anders eerste voornaam c Roepnaam
n Bijnaam s Suffix
l Familienaam g Familiebijnaam

De codes kunnen zowel met kleine als met hoofdletters gebruikt worden.

Voorbeeld Toont
$n(L, f) ($n(c)), $n(L, f){ ($n(c))}
$s(f l s)
PEETERS, Jos Joannes (), PEETERS, Jos Joannes
Janice An Adams


Opmerking: Indien u een letterteken 'l' wenst af te drukken dat deel uitmaakt van een formaattekenreeks (of één van de andere beschikbare formaatcodes), dient u eerst vooraan '\' toe te voegen. Zie ook controle variabelen.

Opmerking: deze haakjes { } worden gebruikt om informatie te verbergen. Dit wordt gebruikt rond ' ($n(c))' om te ' ()' niet te tonen indien de persoon geen roepnaam heeft. Zie ook groepen .


Datumformaten

Voor alle datum variabelen ($b $d $m $v) kunt u onderstaande formaatcodes gebruiken:

yyyy Jaartal als getal met vier cijfers yyy Jaartal met een minimum van drie cijfers
yy Jaartal, van 00 tot 99 y Jaartal, van 0 tot 9
mmmm

MMMM

De volledige maandnaam

De volledige naam in HOOFDLETTERS

mmm

MMM

De afkorting voor de maand

De afkorting voor de maand in HOOFDLETTERS

mm Maand, van 00 tot 12 m Maand, van 0 tot 12
dd Dag, van 00 tot 31 d Dag, van 0 tot 31
o Datumtype (aanpassing)
Voorbeeld toont
$b(mmm-dd yy)
$m(yyyy/mmm/d)
$b(mmm-dd yy)
Mei-24 61
1995/Mei/27
Jun-04 85
Gramps-notes.png
Voor datumtypes (aanpassing)

Enkel "Voor", "Na", en "Rond" worden deze keer ondersteund. Alle andere aanpassingen zullen niets weergeven.
en voor tijdsspanne en tijdsperiodes, wordt enkel de startdatum (eerste) datum weergegeven.


Locatieformaten

Voor alle locatievariabelen ($B $D $M $V) kunt u de volgende formaatcodes gebruiken:

e Straat l Plaats
c Stad u Arrondissement/Deelstaat
s Staat/Provincie p Postcode
n Land t Titel
x Lengte y Breedte

Deze codes kunnen in hoofdletters of kleine letters gebruikt worden o het resultaat te wijzigen.

Voorbeeld toont
$B
$B(c, s, N)
St Elisabeth Hospitaal
Antwerpen, Antwerpen, België

Regels voor de formaattekens

1 Alles wat zich tussen de formaattekens bevindt, wordt afgedrukt
1a u dient controle variabelen te gebruiken om zaken zoals ')' af te drukken en formaatcodes.
2 Scheidingstekens kunnen in formaattekens vervat worden.
3 Tenminste EEN formaatcode moet iets weergeven om de volledige formaattekens te tonen.

Voorbeelden

code geeft
$n(g f)
b. $b {te $B
{d. $d $D
Jos Joannes Peeters
b. 1961-05-24 te Gent, Gent, Oost-Vlaanderen
De persoon is nog in leven (of er is geen informatie beschikbaar). Daarom werd de lijn weggelaten.


Controle variabelen

Controle variabelen maken het mogelijk om lettertekens af te drukken die een speciale betekenis hebben voor de vervangingswaarden.

Het dollarteken '$' wordt gebruikt om de start van een variabele aan te geven. Wenst u echter een dollarteken af te drukken, dan dient u een controleteken te gebruiken zoals:'\$'

Controle variabelen

\$ Geeft een enkele '$' weer \\ Geeft een enkele '\' weer
\( Geeft een enkele '(' weer \) Geeft een enkele ')' weer
\{ Geeft een enkele '{' weer \} Geeft een enkele '}' weer

In feite wordt alles wat expliciet na een '\' komt, afgedrukt.


Opmerking: Wanneer u zich in een formaattekenreeks bevindt, kan het zijn dat u dit dient te gebruiken om een letterteken weer te geven dat anders een formaatcode zou zijn.

Voorbeeld: geeft
$b(m hi mom)
$b(m hi \mo\m)
5 hi 5o5
5 hi mom

omdat deze persoon in de vijfde maand werd geboren.

Groeperen

Er zijn omstandigheden waarin u bepaalde tekst niet wenst weer te geven. Kijk naar dit voorbeeld:

Code Enkel datum is bekend Enkel locatie is bekend
gestorven op $d te $D
gestorven op 26-06-1975 te 
gestorven op te Borgerhout, Antwerpen, België
Geen van deze teksten voldoen.
Maar met groepen (aangeduid met {}), kunt u optioneel informatie afdrukken afhankelijk of een opgenomen variabele informatie bevat.
Een voorbeeld:
Code Enkel datum is bekend Enkel locatie is bekend
gestorven {op $d }{te $D}
gestorven op 26-06-1975
gestorven te Borgerhout, Antwerpen, België

en dat is de tekst die we wilden.


Groepsregels

Een groep wordt enkel weergegeven indien er tenminste één variabele is die iets kan tonen. Dus als een groep tekst en/of variabelen bevat die geen informatie bevatten, wordt er niets afgedrukt.

Groepen kunnen ook genest worden. Wanneer dit gebeurd (zoals hieronder getoond), wordt de buitenste groep enkel getoond indien er tenminste één variabele is met informatie in de buitenste groep of in elk van de binnenste groep(en).

Groepen kunnen ook gebruikt worden om een volledige lijn van het scherm weg te laten. Een '{' aan het begin van een lijn zal de volledige lijn van het scherm halen als bovenstaande regel waar is.

Indien u de weergavecode niet zoals bovenstaand voorbeeld wenst (voor de informatie i.v.m. het overlijden) (de persoon is nog in leven of u beschikt niet over de juiste informatie) kunt u de code als volgt veranderen

{gestorven {op $d }{te $D}

Om een volledige lege lijn te tonen in plaats van te lijn te verwijderen, begint u eenvoudigweg de lijn met met een lege ' {' of maak zeker dat er een lege positie is na de groep (u dient wel eerst de groep te sluiten)


Voorbeelden:

Dit zal de informatie van de scheiding verbergen '(' en ')' indien de info niet gekend is of indien nog steeds getrouwd.

m. $m $M {- ($v(yyyy))


Toon enkel sommige informatie van de partner indien getrouwd of verwijder de volledige lijn indien nooit getrouwd:

{$s $m(yyyy) {- $v(\(yyyy\))}}

Kenmerken

Kenmerken hebben geen formaattekens. Het kenmerk wordt geplaatst tussen [ ]. Dit is de syntax voor een kenmerk:

$ sleutel [kenmerknaam] met: sleutel is één van de volgende letters: 'au'

Voorbeeld:

$a[Beroep]
$a[Sociaal zekerheidsnummer]
Programmeur
7885956878787Gebeurtenissen

Gebeurtenissen hebben dezelfde startstructuur als kenmerken, dus $e of $t en de gebeurtenisnaam tussen [ ]. Maar gebeurtenissen hebben een extra formaatteken na de naam om de beschrijving, locatie datum, id en verbonden kenmerken te tonen. Elk van deze items kan weergegeven worden met een 'n', 'd', 'D', 'i' en 'a' in het formaatteken. Dit is de syntax voor een gebeurtenis:

$ sleutel [kenmerknaam](formaatteken) met: sleutel één van volgende letters: 'et'

Gebeurtenisformaattekens

De gebeurtenisformaattekens worden gebruikt om informatie over een gebeurtenis weer te geven. Dit zijn de formaatcodes om delen van een gebeurtenis weer te geven:

n Beschrijving i Gebeurtenis-id
d Gebeurtenisdatum* D Gebeurtenislocatie*
a Kenmerk van een gebeurtenis**

*Ook deze variabelen kunnen op hun beurt formaattekens hebben. Datim en een locatie kunnen geformatteerd worden zoals beschreven in formaattekens.

**Kenmerk moet een kenmerknaam tussen de [ ] hebben en worden geformatteerd zoals hierboven beschreven.

Voorbeeld:

$e[Eerste Communie](d(d-mm-yyyy))
$e[Geboorte](d(yyyy mm/dd) D)
6-11-2009
1905 05/23 Huis grootouders


En:

$b(dd-Mmm-yyyy)
$M
is hetzelfde als
$e[Geboorte](d(dd-Mmm-yyyy))
$t[Huwelijk](D)Opmerkingen voor kenmerken en gebeurtenissen

1 Kenmerk- en gebeurtenisnamen zijn verplicht. '$a' of '$a[ ]' zullen niets weergeven.
2 Kenmerk- en gebeurtenisnamen kunnen ook speciale lettertekens bevatten. Zoals ']' en ')'. Wanneer dit het geval is, dient u gebruik te maken van controle variabelen

Scheidingstekens

Scheidingstekens zijn speciale groepen met enkel tekst tussen '<' en '>' die onder voorwaarden een scheidingsteken (zoals ', ' of ' - ') tussen twee variabelen, formaatcodes of tekst weergeven.

Scheidingstekens worden afhankelijk van de regels al dan niet getoond:

  1. Een variabele die niets weergeeft verwijderd zichzelf en het scheidingsteken dat daar links van staat, van de weergegeven lijn.
  2. Indien er geen scheidingsteken links is, zal dezelfde variabele zichzelf verwijderen en ook het scheidingsteken dat zich er rechts van bevindt van de weergegeven lijn.
  3. Indien er samen twee scheidingstekens zijn, wordt enkel de linkse verwijderd van de weergegeven lijn en de rechtse wordt behouden.
  4. Scheidingstekens aan het begin of einde van een weer te geven lijn (of formaattekens) worden verwijderd.

Voorbeeld

$s(f l s)<, >$m(yyyy)< @ >$M< - >$v(\(yyyy\))

Hier zijn een paar mogelijkheden:

Is geen enkele variabele gekend worden de scheidingstekens niet getoond
Is slechts een variabele gekend wordt enkel die variabele afgedrukt. Geen scheidingsteken wordt afgedrukt.
Indien enkel de naam van de partner niet gekend is wordt het eerste scheidingsteken niet getoond
Indien enkel de huwelijksdatum niet gekend is wordt het eerste scheidingstekens niet getoond. Blijft over:

Jane Doe< - >{ … } en enkel de datum van de scheiding moet gekend zijn om het tweede scheidingsteken af te drukken.

Indien enkel de datum van de scheiding niet gekend is wordt het tweede scheidingsteken niet getoond


Scheidingstekens kunnen zich tevens tussen formaattekens bevinden:

$n(<0>T< >L<, >f< >s)

In tegenstelling tot groepen kunnen scheidingstekens niet over/uit de formaattekens werken. Zo wordt het scheidingsteken <0> NOOIT getoond, ongeacht wat er zich links van de variabele bevindt.


Hier is een bruikbaar voorbeeld:

{({b. $b}<, >{d. $d})}

Hier wordt:

Enkel de buitenste () afgedrukt indien ofwel de geboorte- of overlijdensdatum getoond wordt
Enkel het middelste scheidingsteken afgedrukt wordt indien de beide datums gekend zijn.
Hier zijn enkele dingen die kunnen getoond worden
(b. 8 Aug 1980)
(o. 9/3/2012)
(b. 8/9/1980, o. 9/3/2012)
of er wordt helemaal niets afgedrukt.
Dit wordt niet afgedrukt:
()
(, )
(b.)
(b., )
(o.)
(, o.)
(b. 1970-4-8, )
(b. 1970-4-8, d.)
(, o. 2012-3-9)
(b., o. 2012-3-9)

Terug naar verslagenoverzicht.


Vorige Index Volgende


Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.