He:מקורות

From Gramps
Revision as of 17:01, 12 February 2022 by Avma (talk | contribs) (תושבות: rtl)
Jump to: navigation, search

כללי

למקורות המידע תפקיד מהותי ומשמעותי בעיסוק בגנאלוגיה. רישומי חיים: תעודות לידה, תעודת זהות, פטירה, נישואין וגירושין, תעודות גיוס לצבא ומפקדי אוכלוסין החלו להישמר בארכיונים, שיהיו לאחד ממקורות המידע העיקריים של גנאלוגים.

הגנאלוג נעזר במידע המתועד בכתובים, ובהיעדרו, במידע הנמסר בעל פה (מקור המפחית מתוקפו של המחקר). עניינו של הגנאלוג אינו רק בשמות ובמספרים, אלא גם באורח החיים, הביוגרפיה, המניעים, מערכת האמונות והדעות והיחסים האישיים בין האנשיםאודותם הוא חוקר. מחקר גנאולוגי דורש ידע בתחומים רבים ומגוונים: גאוגרפיה, חוק, דת, הגירה, היסטוריה וסוציולוגיה.

הגדרה

מקורות הם כל דבר (עדות אישית, הקלטות שמע או חוזי, תמונות, טורי עתונות, מצבה...) מהם ניתן לגזור ולחלץ מידע (גניאולוגי).

לאחר הוספת מקור לאילן גרמפס, ניתן להשתמש במקור זה לפשוט מובאות וארגונם במאגרים.

כדאי לעשות את ההבחנות הבאות בין המקורות:

 1. מקור ראשי: עדויות היסטוריות ממקור ראשון, שהופקו בזמן התרחשות האירועים. לדוגמה, יומנים אישיים, תעודות, עיתונים, ...
 2. מקור משני: דיווחים היסטורים המבוססים על מקורות ראשוניים ומשניים אחרים, המציעים מידע חדש כגון פרשנות וניתוח. בכלל זה ספרי היסטוריה, פרסומים גנאולוגיים,...
 3. מקור שלישוני/נסיבתי: מבחר ואוסף ממקורות ראשוניים ומשניים. מקורות נסיבתיים/שלישוניים עשויים לאסוף, לחלץ, לאזכר, לצטט או להפנות למקורות אחרים. לדוגמה, קטלוגים של ספריות, ביבליוגרפיה, ...

מקורות עקריים בגנאלוגיה

מסמכים רישמיים

מסמכי דת

מסמכים משפטיים

 • תיקי בית משפט
 • תעודות נוטריוניות
 • רשומות אִשׁוּר צַוָאָה

הגירה

 • רשימות נוסעים
 • רישום כניסות למדינה
 • תעודת מסע/דרכון

תושבות

בתי עלמין

 • רשימות קבורה
 • קברי מלחמה

צבא

מסמכים אישיים

 • יומנים אישיים
 • תכתובות
 • חשבונות משק הבית

מקורות אפשריים אחרים

 • ספרי תפילה/תנ"ך
 • סיפורים
 • פרסומים
 • תמונות
 • מידע אודות העסקה
 • מסמכים רפואיים
 • DNA
 • פנקס הבוחרים
 • מסמכים ותעודות מהקהילה הגנאולוגית
 • הקלטות קוליות

לקריאה נוספת