Revision history of "Gramps 5.2 Wiki Manual - Getting Started/sk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 06:31, 25 October 2021imported>Milan. . (945 bytes) (+945). . (Created page with "== Prečo používať Gramps? == Väčšina genealogických programov umožňuje zadávať informácie o vašich predkoch a potomkoch. Zvyčajne môžu zobrazovať rodinné v...")