Open main menu

Gramps β

Gramps:Manualcopyright/he

< Gramps:Manualcopyright

Gramps Manual copyright notice

מדריך משתמש זה מתאר את גרסת גרמפס 5.2.

זכויות יוצרים © 2001 דונלד נ. אלינגהם
זכויות יוצרים © 2003-2007 אלכס רויטמן
זכויות יוצרים © 2007-2021 Contributors Gramps wiki manual

מדריך זה היא תוכנה חופשית; ניתן להפיצהו מחדש ו/או לשנות אותה בכפוף לתנאי הרישיון הציבורי הכללי של GNU כפי שפורסם על ידי קרן התוכנה החופשית; או גרסה 2 של הרישיון, או (לפי בחירה) כל גרסה מאוחרת יותר.

מדריך זה מופץ בתקווה שיהיה שימושי, אך ללא כל אחריות; אפילו ללא האחריות המשתמעת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת. לפרטים נוספים קראו את הרישיון הציבורי הכללי של GNU.

עותק של הרישיון הציבורי הכללי של GNU אמור להיות מופץ יחד עם תוכנה זו; במידה ועותק לא נתקבל, אנא כתובו ל־Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

מלל מלא: gnu.org.