Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Сега се префрлуваме на подробно истражување на секојдневната употреба на Грампс. Во ова поглавје даваме подробен краток преглед за тоа како можете да управувате со вашите семејни стебла, како и делењето на вашите податоци со други генеалошки истражувачи.
== Почнување ново Семејно стебло ==
[[File:ManageFamilyTrees-5051.png|right|thumb|400px|Fig. 3.2. Почнување на Семејни стебла ]]

Navigation menu