Changes

Jump to: navigation, search
Да одредите деца
== Да одредите деца ==
[[Image:child-ref-31-mk.png|thumb|150px|Fig.3.x. Уредувач на Упатување деца]]
Додавањето деца во врската се прави на сличен начин. Од погледот Врски или погледот Семеен список, одберете постоечко семејство или создадете ново. Децата можат да се додадат со избирање на копчињата Додади или Избери десно од списокот со деца.

Navigation menu