Changes

Jump to: navigation, search
Да одредите врска
За да уредувате веќе постоечка врска во погледот Врски, кликнете на копчето {{man button|Уреди}} веднаш до соодветниот Семеен внес. Ако има повеќе од една врска во списокот, можете да го одберете сопружникот или партнерот со кликнувањето на соодветното копче {{man button|Уреди}} веднаш до врската.
[[Image:Select-person-31-mk.png|right|thumb|250px|Fig.3.xx Изберете лице]]
За да одредите нова врска во погледот Семеен список, кликнете на копчето {{man button|Додади}} од алатникот и ќе се отвори празен дијалог {{man label|Уреди Семејство}} . Овде можете да додадете лица во семејството.

Navigation menu