Changes

Jump to: navigation, search
Да одредите врска
За одредување нова врска на Активното лице, префрлете во погледот Врски ( ''family-fig'' ) и ќе видите дека овој поединец е означен како „Активно лице“. Веднаш до ознаката {{man label|Семејство}} се наоѓа копчето {{man button|Додади}} (обично претставено со знакот {{man button|+}}). Со кликнување на копчето {{man button|Додади}} ќе се прикаже дијалогот {{man label|Уреди Семејство}} со Активното лице поставено или како таткото или како мајката.
[[Image:Edit-family-31-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx. Уредување Семејство]]
Сега едно прашање: Дали лицето што ќе ја формира врската со Активното лице веќе постои во базата? Ако постои, кликнете на копчето {{man label|'''Избери'''}} до другото лице. Тогаш ќе можете да пребарувате по списокот со лицата во базата на податоци за да го одберете посакуваното лице. Ако не постои, тогаш кликнете на копчето {{man label|'''Додади'''}} . Ова ќе дозволи да додадете ново лице во базата и да ја одредите неговата врска со Активното лице.

Navigation menu