Nl:Latijnse woorden en expressies/O

From Gramps
Jump to: navigation, search


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter O.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


o., ob.
obiit
O.B., O.S.B.
benedictijn
ob.s.p.
obiit sine prole
O.D., .P.
dominikaan
oes
omnes
O.F.M.
franciskaan
O.T.E.
ordinis teutonici eques


ob defectum rationis et loquelas
vanwege het verlies van verstand en spraak
obdormivit
is ontslapen
obierunt
zijn overleden
obiit sine prole
stierf zonder nageslacht
obiit (subito)
(schielijk) overleden
obire, obeo, obi(v)i, obitum
heengaan, overlijden, sterven, verscheiden, intreden, begaan, plegen, bedrijven
obitus
afsterven, dood, overlijden
ob periculum mortis
vanwege het stervensgevaar
obrutus
begraven
obsequa
meid, dienstmeid, dienstbode, dienstmaagd, dienstmeisje
observandis observatis
met in acht neming van de voorschriften
obstetrix, obstetricis, obstitrix
vroedvrouw
obtenta dispensatione
na het verkrijgen van dispensatie, na het verkrijgen van de vrijstelling
obtentus
verkregen
obtinere
(vonnis) verkrijgen, verwerven, bekomen
occisus
gedood, vermoord
occisus ictu sclopeti
gedood door een geweerschot
occubuit
hij rust (in het graf)
octavus
achtste
octennis
acht jaar oud
octo
acht
octobris
oktober
octogenarius
tachtiger, tachtigjarige
octoginta
tachtig
officialis
officiaal (functie van iemand die de kerkelijke rechtspraak uitoefent), beambte, bediende
officinator
munter, werkman in een munt
officium
dienst, ambt
olim
vroeger
omissus
weggelaten, vergeten
omnes
allen
omnibus ecclesiae romanae sacramentis
met alle sacramenten van de Roomse Kerk
omnibus exeuntium sacramentis
met alle sacramenten der stervenden
omnibus extremis sacramentis
met alle laatste sacramenten
omnibus sacrae romanae ecclesiae sacramentis (prae-)munitus
voorzien van alle sacramenten van de H. Roomse kerk
omnibus sacramentis
met alle sacramenten
omnibus sensibus destitus
beroofd van al zijn zinnen
operaria rustica
werkster bij boeren
operarius
dagloner, (hand)arbeider, werkman, loonarbeider, ambachtsman
operarius scriniarius
schrijnwerker
operatio caesarea
keizersnede
opifex, opificis
werkbaas, ambachtsbaas, beeldendkunstenar, gezel, arbeider, werkman, dagloner, ambachtsman
opificium
beroep, werk
opilio
schaapherder
oppidanus
poorter, burger
oppidum
stad
orator
aanvrager
oratrix
aanvraagster
orba, orbus
blind, (bn) ouderloos, wees
orbata, orbatum, orbatus
(bn) beroofd, ouderloos, hele wees
ordinariis ecclesiae sacramentis
met de gebruikelijke sacramenten der kerk
ordinariis moriturientium sacramentis
met de gebruikelijke sacramenten van de stervenden
ordinarius
gewone
ordinis teutonici eques
ridder van de Duitse orde, kruisridder
organista
organist
oriunda, oriundus (ex)
afkomstig van..., afstammend van..,kind van ..
orphana
halve wees van moederszijde 
orphanotrophus
bestuurder van een weeshuis
orphanus
halve wees van vaderszijde
ortus
afkomstig
ostiarius
deurwachter, portier, poortwachter