Mk:Грампс 5.1 Вики Прирачник - Наредбена линија

From Gramps
Jump to: navigation, search
Претходно Индекс Следно

Овој додаток овозможува упатување на способностите на наредбената линија што стануваат достапни при лансирањето на Грампс од терминалот.

Gramps-notes.png
Забелешка

Грампс е дизајниран за да биде интерактивна програма. Затоа користи графички приказ и не може да извршува од вистинска не-графичка конзола. Ќе биде потребно огромно количество труд за да се овозможи да извршува во само-текст терминал. Затоа, групата на опции на наредбената линија нема за цел целосно ослободување од зависноста од графичкиот приказ. Туку, само некои (вообичаени) посоодветни задачи. Исто така, дозволува и извршување на овие задачи од скриптите. Но, до графичкиот приказ мора да има пристап постојано!

Tango-Dialog-information.png
Совет

Да резимираме, употребата на опциите на наредбената линија овозможува неинтерактивно однесување, но не се ослободува од зависноста од графичкиот приказ. Земете или оставете!


Достапни опции

Овој оддел овозможува список со упатувања на сите опции на наредбената линија достапни во Грампс. Ако сакате да дознате повеќе од само список со опции, видете ги следните оддели: Операција и Примери.

Опции на формат

Форматот на која било датотека наменета за отворање, увезување или извезување, може да биде одредена со опцијата

-f format

Прифатливите вредности на формат се прикажани подолу.

 • grdb Грампс база на податоци: Овој формат е достапен за отворање, увезување или извезување. Кога не е одредено, може да се претпостави ако името на датотеката завршува со .grdb.
 • gramps-xml Грампс XML база на податоци: Овој формат е достапен за отворање, увезување или извезување. Кога не е одредено, може да се претпостави ако името на датотеката завршува со .gramps.
 • gedcom GEDCOM датотека: Овој формат е достапен за отворање, увезување или извезување. Кога не е одредено, може да се претпостави ако името на датотеката завршува со .ged.
 • gramps-pkg Грампс пакет: Овој формат е достапен за увезување и извезување. Кога не е одредено, може да се претпостави ако името на датотеката завршува со .gpkg.
 • geneweb GeneWeb датотека: Овој формат е достапен за увезување и извезување. Кога не е одредено, може да се претпостави ако името на датотеката завршува со .gw.
 • wft Веб-семејно стебло: Овој формат е достапен само за извезување. Кога не е одредено, може да се претпостави ако името на датотеката завршува со .wft.
 • iso ЦД-слика: Овој формат е достапен само за извезување. Секогаш мора да биде јасно одреден.

Опции на отворање

Има два начина за давање на името на датотеката на Грампс што треба да се отвори:

 • снабдете чисто име на датотека
 • употребете ја оваа опција:
  -O filename
  или
  --open=filename 

-O, Отворање на семејно стебло. Исто така, ова може да се направи едноставно само со впишувањето на името (име или директориум на база на податоци).

Примери:

python gramps.py 'Family Tree 1'
python gramps.py /home/cristina/.gramps/grampsdb/47320f3d
python gramps.py -O 'Family Tree 1'
python gramps.py -O /home/cristina/.gramps/grampsdb/47320f3d

Ако името на датотеката е дадено без ниту една опција-знаме, обидот за отворање на датотеката ќе биде направен, а потоа интерактивната Грампс сесија ќе биде лансирана.

Tango-Dialog-information.png
Совет

Ако не е дадена ниту една опција, само името на датотеката, Грампс ќе ги игнорира останатите аргументи на наредбената линија. Користете го -O знамето за да ја отворите датотеката и сторете нешто со податоците.


Форматот може да биде одреден со опциите

-f format

или

--format=format

веднаш по името на датотеката. Ако не е одредено, ќе се направи обид за претпоставка заснована на името на датотеката. Можен формат: „gedcom“, „gramps-xml“, „gramps-pkg“, „grdb“, „geneweb“.

Tango-Dialog-information.png
Совет

Само grdb, gramps-xml и gedcom форматите можат да бидат директно отворени. За други формати, ќе морате да ја употребите опцијата за увоз, којашто ќе постави празна база на податоци, а потоа ќе увезе податоци во неа.


Tango-Dialog-information.png
Совет

Само една датотека може да се отвори. Ако имате потреба од комбинирање податоци од неколку извори, ќе треба да ја употребите опцијата за увоз.


Опции за увоз

Датотеките наменети за увоз можат да бидат одредени со опциите

-i filename

или

--import=filename

Форматот може да биде одреден со опциите

-f format

или

--format=format

веднаш по името на датотеката. Ако не е одредено, обид за претпоставка ќе се направи заснован на името на датотеката.

Пример:

 python gramps.py -i 'Family Tree 1' -i 'Family Tree 2'
 python gramps.py -i test.grdb -i data.gramps
Tango-Dialog-information.png
Совет

Повеќе од една датотека може да се увезе со една наредба. Ако е ова случајот, Грампс ќе ги соедини податоците од следната датотека во базата достапна во моментот.


Кога е дадено повеќе од еден внес на датотека, пред секоја од нив треба да стои знамето

-i

Датотеките се увезени по одредениот редослед, т.е.

 -i file1 -i file2 

и

 -i file2 -i file1 

можат да изработат различни Грампс ИД броеви во добиената датотека.

Оции за извоз

Датотеките наменети за извоз можат да бидат одредени со опциите

-e filename

или

--export=filename

Форматот може да биде одреден со опцијата

-f

веднаш по името на датотеката. Ако не е одредена, обид за претпоставка ќе се направи засновано на името на датотеката. За iso форматот, името на датотеката е, всушност, името на директориумот каде што ќе биде напишана базата. За grdb, gramps-xml, gedcom, wft, geneweb и gramps-pkg, името на датотеката е името на добиената датотека.

-e, извоз на семејното стебло во бараниот формат. Не е можно извезување до семејно стебло.

Пример:

 python gramps.py -i 'Family Tree 1' -i test.grdb -f grdb -e mergdeDB.gramps

Забележете дека погоре не се менува „Семејно стебло 1“ затоа што се сè случува преку привремена база на податоци, додека:

 python gramps.py -O 'Family Tree 1' -i test.grdb -f grdb -e mergdeDB.gramps

ќе увезе test.grdb во Семејно стебло 1, а потоа ќе го извезе на датотека!

Tango-Dialog-information.png
Извезување на повеќе датотеки

Можат да се извезат повеќе од една датотека во една наредба. Ако е ова случај, Грампс ќе се обиде да напише неколку датотеки користејќи ги податоците од базата достапни во моментот.


Кога е дадено повеќе од еден изнес на датотека, пред секоја од нив треба да стои знамето

-e

Датотеките се напишани една по една, во одредениот редослед.

Опции на постапка

Постапката за изведување на увезените податоци може да биде одредена со опците

-a action

или

--action=action

Ова е направено откако успешно се завршени сите увози.

Во моментов достапни се следните постапки:

 • резиме: Оваа постапка е иста со Извештаи -> Поглед -> Резиме.
 • провери: Оваа постапка е иста со Алатки -> Обработка на база на податоци -> Провери и поправи.
 • алатки: Оваа постапка дозволува извршување на алатка од наредбена линија.
 • извештаи: Оваа постапка дозволува изработување извештаи од наредбената линија. Бидејќи извештаите, главно, имаат многу нивни опции, по оваа постапка треба да следи низата со опции на извештајот. Низата е дадена со користење на опциите
  -p option_string
  или
  --options=option_string
Tango-Dialog-information.png
Низа на опции на извештај

Низата на опции на извештајот треба да ги задоволи следниве услови: Не смее да содржи празни места. Ако некои аргументи мораат да имаат празно место, низата треба да биде во наводници. Низата со опции мора да подредува парови на имиња и вредности на опциите. Во еден пар, името и вредноста на опцијата мора да бидат одделени со ист знак. Различните парови мора да бидат одделени со запирки.


Најголемиот дел од опциите се посебни за секој одделен извештај. Но, имаат и некои заеднички.

 • име=извештај_име: Оваа задолжителна опција одредува кој извештај ќе биде генериран. Ако понуденото извештај_име не одговара со ниту еден достапен извештај, пораката за грешка ќе биде отпечатена следена од списокот со достапните извештаи.
 • покажи=сè: Ова ќе изработи список со имиња за сите опции достапни за дадениот извештај.
 • покажи=опција_име: Ова ќе го отпечати описот на функционалноста понудена од опција_име, како и тоа кои се прифатливите видови и вредности за оваа опција.

Употребете ги претходните опции за да откриете сè за даден извештај.

Tango-Dialog-information.png
Совет

Ако не е понудена опција, последно употребената вредност ќе се употреби. Ако овој извештај никогаш порано не бил генериран, тогаш ќе се употреби вредноста од последниот генериран извештај, ако може. Инаку, зададената вредност ќе се употреби.


Кога повеќе од една изнесна постапка е дадена, пред секоја треба да стои знамето

-a

Постапките се применуваат една по една, во одредениот редослед.

Опции на список

-l, печати список на познати семејни стебла.

Операција

Ако првиот аргумент на наредбената линија не почнува со цртичка (т.е. е без знаме), Грампс ќе се обиде да ја отвори датотеката со името дадено во првиот аргумент и ќе почне интерактивна сесија, занемарувајќи ги останатите аргументи од наредбената линија.

Ако е дадено знамето

-O

тогаш Грампс ќе се обиде да ја отвори понудената датотека и тогаш ќе почне да работи со податоците, како што е упатено од понатамошните параметри на наредбената линија.

Gramps-notes.png
Забелешка

Само една датотека може да се отвори во едно повикување од Грампс. Ако треба да добиете податоци од повеќе извори, употребете ги опциите на извозот преку употреба на знамето
-i

Со или без знамето

-O

може да има повеќекратни увози, извози и постапки понатаму одредени на наредбената линија со употреба на знамињата

-i
-o

и

-a

Редоследот на

-i
-e

или

-a

не е важен. Редоследот на извршувањето, всушност, е: сите увози (ако има) -> сите извози (ако има) -> сите постапки (ако има).

Gramps-notes.png
Забелешка

Но, отворањето мора секогаш да биде прво!

Ако не е дадена опцијата

-O

или

-i

Грампс ќе го лансира главниот прозорец и ќе почне со вообичаената интерактивна сесија со празната база, бидејќи во неа нема податоци за обработување. Ако не се дадени опциите

-e

или

-a

Грампс ќе го лансира главниот прозорец и ќе почне со вообичаената интерактивна сесија со база на податоци добиена од отворањето и сите увози (ако има). Оваа база се наоѓа во датотеката import_db.grdb под директориумот ~/.gramps/import/.

Секоја грешка добиена во текот на увезувањето, извезувањето или некој постапка, или ќе биде исфрлена во stdout (ако се ова отстапки управувани од Грампс) или во stderr (ако не се управувани). Користете ги вообичаените пренасочувања на обвивките на stdout и stderr за да се зачуваат пораките и грешките во датотеки.

Примери

 • За да увезете четири бази (чиишто формати можат да бидат утврдени од нивните имиња), а потоа да ги проверите за грешки, може да впишете:
gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -i ~/db3.gramps -i file4.wft -a check
 • За јасно одредување на форматите во претходниот пример, додадете ииња на датотеки со соодветните -f опции:
gramps -i file1.ged -f gedcom -i file2.gpkg -f gramps-pkg -i ~/db3.gramps -f gramps-xml -i file4.wft -f wft -a check
 • За да зачувате база на податоци добиена од сите увози, обезбедете -o знаме (користете -f ако името на датотеката не дозволува Грампс да го претпостави форматот):
gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -e ~/new-package -f gramps-pkg
 • За да ја зачувате секоја порака со грешка од претходниот пример во датотеките outfile и errfile, извршете:
gramps -i file1.ged -i file2.dpkg -e ~/new-package -f gramps-pkg >outfile 2>errfile 
 • За да внесете три бази и да почнете со интерактивна Грампс сесија со резултатот:
gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -i ~/db3.gramps 
 • За да отворите база на податоци и врз основа на тие податоци, да генерирате хронолошки извештај во PDF формат, сместувајќи го изнесот во датотеката my_timeline.pdf:
gramps -O file.grdb -a report -p name=timeline,off=pdf,of=my_timeline.pdf 
Tango-Dialog-information.png
Опции на хронолошки извештај

Употребете name=timeline,show=all за да откриете сè за сите достапни опции за хронолошкиот извештај. За да ги дознаете подробностите на одредена опција, употребете show=option_name , на пример: name=timeline,show=off string. За да научите за достапните опции за хронолошкиот извештај употребете name=show string.


 • За да претворите grdb во текот во .gramps xml датотека:
gramps -O myoriginal.grdb -e output.gramps -f gramps-xml
 • На крајот, за да почнете со вообичаена интерактивна сесија, впишете:
gramps 

Променливи на средина

Грампс може да ги искористи овие променливи на средината (но не менувајте ги ако не знаете што правите):

 • GRAMPSHOME - ако е поставено, отфрлете ја зададената патека во профил што му дозволува на корисникот да го употреби мрежниот драјв за зачувување на податоци и сите поставувања.
 • LANG - е употребено од Грампс за да одреди која јазична датотека треба да биде вчитана.
Претходно Индекс Следно


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions